• Реєстрація
Сортировать по дате: Вівторок, 24 травня 2022
 1. 1. Замовник: Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної військової адміністрації.

58003, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Маяковського, 35

електронна адреса:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ,  телефон/факс (0372) 52 22 23.

 1. 2. Характеристика документа державного планування:

Вид документа державного планування

Проєкт Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області  області на 2022-2026 роки»  (далі – проєкт Програми).

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Беручи до уваги стратегічні цілі та завдання Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», а також Стратегію регіонального розвитку Чернівецької області на період до 2027 року для вирішення екологічних проблем області розробляється Програма.

Метою Програми є стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища області, гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров'я населення, зменшення негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, раціональне використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в області шляхом зниження рівня забруднення атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод, обмеження шкідливого впливу відходів на довкілля, раціонального землекористування, охорони рослинного та тваринного світу, створення нових та розширення територій існуючих об’єктів природно-заповідного фонду, підвищення екологічної культури населення, впровадження управлінських механізмів, що дозволяють здійснювати прийняття рішень з урахуванням громадської ініціативи і позиції. Виконання заходів Програми спрямоване на забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки; поліпшення екологічної ситуації в області; підвищення ефективності реалізації регіональної екологічної політики

Зв’язок з іншими документами державного планування

Проєкт Програми розробляється на підставі:

законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про місцеві державні адміністрації»;

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695);

Стратегії регіонального розвитку Чернівецької області на період до 2027 року та Плану заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року (рішення ХXXVІ сесії Чернівецької обласної ради VIІ скликання від 04 лютого 2020 року №1-36/20);

Цілей сталого розвитку України до 2030 року (Указ Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722);

 1. 3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Згідно з частиною першою статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Реалізація завдань і заходів, передбачених Програмою, спрямована на зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, забезпечення раціонального використання природних ресурсів і базується на прийнятті екологічно обґрунтованих управлінських рішень з урахуванням позиції громадськості.

Виконання завдань і заходів Програми здійснюється у відповідності до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 (із змінами). Досягнення екологічної безпеки в області планується забезпечувати за рахунок впровадження природоохоронних заходів із:

1. Охорони і раціонального використання водних ресурсів.

2. Охорони атмосферного повітря.

3. Збереження природно-заповідного фонду, розвитку екомережі, охорони та раціонального використання рослинного та тваринного світу.

4. Раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів.

5. Охорони і раціонального використання земель.

6. Екологічна освіта, наукова діяльність.

4. Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації документа державного планування:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Реалізація заходів Програми сприятиме покращенню стану довкілля області.

Досягнення екологічної безпеки в області забезпечується за рахунок впровадження природоохоронних заходів наступними шляхами:

- створення умов для поліпшення стану довкілля;

- покращення управління відходами;

- розвиток екомережі, природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;

- покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря;

- сприяння на місцевому рівні процесам наближення до Європейських стандартів.

б) для територій з природоохоронним статусом;

Виконання природоохоронних заходів, передбачених Програмою, сприятиме зменшенню шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, забезпеченню раціонального використання природних ресурсів, розвитку природно-заповідного фонду та збереженню біологічного, ландшафтного різноманіття.

В рамках виконання Програми передбачено оголошення нових та розширення меж існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду області.

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля, у тому числі на здоров’я населення, відсутні.

 1. 5. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено:

Загальною альтернативою Програми є базовий (нульовий) сценарій, при якому вищезазначена Програми не затверджується. «Нульовий сценарій» буде розглянутий в рамках СЕО. Необхідність розгляду інших альтернатив буде визначено під час аналізу проекту Програми та з врахуванням результатів розгляду цієї заяви. Несхвалення документа державного планування унеможливить виконання природоохоронних заходів.

При впровадженні заходів Програми очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення. Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми.

 1. 6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Предметом стратегічної екологічної оцінки є заходи Програми та їх потенційний вплив на стан навколишнього природного середовища та здоров’я населення.

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: аналіз соціально-економічної ситуації в області, демографічні тенденції; дані моніторингу стану довкілля; інформація, яка включена в інші акти законодавства, що мають відношення до проєктів документів державного планування; статистична інформація; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись аналітичні методи, зокрема буде здійснено:

аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;

проведення оцінки впливу Програми на складові довкілля та на стан здоров’я населення;

моніторинг фактичного впливу впровадження Програми.

Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, опитування, коментування, обговорення.

 1. 7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, визначені законодавством.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров’я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 1. 8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Структура та зміст Звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми:

1)            зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2)            характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3)            характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4)            екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5)            зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6)            опис наслідків для довкілля, зокрема для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7)            заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8)            обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9)            заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Програми для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10)       опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11)       резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої зазначеними вище пунктами 1-10, розраховане на широку аудиторію.

 1. 9. Зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Зауваження та пропозиції від громадськості до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки необхідно надсилати до управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної військової адміністрації за адресою:

58003, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Маяковського, 35

електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , телефон/факс (0372) 52 22 23;

Контактна особа: Костишин Ігор Михайлович- (0372) 55 05 65

Строки подання

15 днів з дня розміщення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

На цьому наголосив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час другого підготовчого засідання у рамках 30-го Економіко-довкільного форуму ОБСЄ.

«Сьогодні 89-ий день широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну. Розв’язана рф війна плюндрує основоположні ідеї Гельсінської декларації – документа, який 47 років тому дав світу надію на мир і процвітання. Але російські варвари, схоже, не вчили історію. Наразі росія використовує ядерний, екологічний і продовольчий терор, який загрожує безпеці Європи та світу», - відзначив Руслан Стрілець.


Міністр навів декілька прикладів, які демонструють всю критичність ситуації:

 • російські війська поставили весь континент під загрозу ядерної катастрофи: спроба окупації ЧАЕС, захоплення найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. Маємо відеодокази прольотів російських ракет безпосередньо над діючими ядерними реакторами Запорізької, Хмельницької та Південноукраїнської атомних станцій.
 • росіяни завдали понад 30 ракетних ударів по нафтопереробних заводах і нафтосховищах в Україні. Це десятки тисяч тонн вивільнених в атмосферу шкідливих речовин, які вітрами можуть переноситися на території інших країн.
 • Забруднення річок внаслідок російської агресії також може торкнутися і сусідніх країн. Адже ми ділимо великі річки, такі як Дунай, Дністер, Прут, Тиса і Західний Буг з країнами-сусідами - Польщею, Угорщиною, Румунією та Молдовою.
 • Військова діяльність росіян у Чорному морі вже впливає на сусідні країни. Наприклад, морські біологи Туреччини повідомляють про масову загибель дельфінів через використання Чорноморським флотом країни-агресора потужних сонарів.
 • Подальша блокада українських морських портів може обернутися світовою продовольчою кризою і голодом. Адже до війни експорт продовольства з України годував 400 млн людей по всьому світу.

«Ми дуже вдячні кожній країні, яка допомагає нам щодня протистояти російському терору, захищатися від агресії і надає Україні гуманітарну допомогу. Ми закликаємо міжнародну спільноту й надалі сприяти швидшому завершенню війни і притягненню рф до відповідальності. Бо цинічні дії російських військ несуть у собі загрозу безпеці всього європейського континенту», - підсумував Руслан Стрілець.

https://mepr.gov.ua/news/39220.html

Начальник управління

Зразок запиту про виділення коштів з обласного фонду ОНПС

Відеогалерея


Календар новин

« травня 2022 »
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Лічильник гостей

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2144
mod_vvisit_counterВчора6479
mod_vvisit_counterЦей тиждень2144
mod_vvisit_counterОстанній тиждень70996
mod_vvisit_counterЦього місяця138905
mod_vvisit_counterОстаній місяць336040
mod_vvisit_counterВсі дні16274049

Веб представництва