• Реєстрація

Положення про колегію


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління екології

та природних ресурсів Чернівецької

обласної державної адміністрації

26.02.2018  № 12

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію управління екології та природних ресурсів

Чернівецької обласної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації.

2. Колегія управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – колегія) є консультативно-дорадчим органом, утвореним для узгодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, обговорення напрямків її діяльності і прийняття відповідних рішень, надання доручень та рекомендацій.

3. У своїй роботі колегія керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди), розпорядженнями Чернівецької обласної державної адміністрації, наказами  управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – управління)  та цим Положенням.

4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії приймає начальник управління.

ІІ. Функції колегії

Колегія управління:

1) обговорює та приймає рішення щодо планів та перспективних програм діяльності управління;

2) аналізує стан роботи управління;

3) розглядає пропозиції щодо:

підготовки пропозицій з метою удосконалення законодавства;

заходів, спрямованих на удосконалення державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду Чернівецької області;

формування, збереження та використання екологічної мережі Чернівецької області;

4) розглядає питання:

стану додержання законодавства з питань державної служби;

організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

інших питань, віднесених до повноважень управління.

ІІІ. Склад колегії

До складу колегії входять: начальник управління (голова колегії), заступники начальника управління (за посадою), керівники структурних підрозділів управління (за посадою). У разі потреби – керівники інших спеціальних підрозділів Мінприроди, відповідних підрозділів місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій державної геологічної та гідрометеорологічної служб, у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності, органів з питань лісового, водного господарства, земельних ресурсів, регулювання рибальства.

Персональний склад колегії затверджується наказом начальника управління.

ІV. Організація роботи колегії

1. Організаційною формою роботи колегії є її засідання. Періодичність проведення засідання колегії визначається планом роботи управління, позапланові – у разі потреби. Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені, виїзні, а також спільні засідання колегії.

2. Засідання колегії проводяться відповідно до затвердженого її головою плану, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, дата їх розгляду та доповідачі.

План засідань колегії готує відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

3. Затверджений план засідань колегії розсилається членам колегії, не пізніше, ніж за два тижні до початку кварталу.

4. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше, ніж за сім днів до чергового засідання.

5. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються її головою.

6. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється відділом економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи, який не пізніше, ніж за 10 днів до засідання подає його голові колегії для затвердження.

7. На розгляд колегії подаються:

проект порядку денного засідання з визначенням доповідача з кожного питання;

довідки з кожного питання порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків та пропозицій;

довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного;

проект рішення колегії;

список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь у обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по-батькові, місця роботи та займаних посад.

8. Членам колегії матеріали надаються не пізніше, ніж за 8 днів до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше, ніж за один день до засідання.

9. Відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали відділу економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи не пізніше, ніж за 5 днів до чергового засідання.

Документи, подані з порушенням установленого порядку і строків, до розгляду не приймаються.

10. Остаточний склад осіб, запрошених на засідання колегії, визначається головою колегії. Запрошення та реєстрація членів колегії покладається на відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

11. Керівники структурних підрозділів управління, відповідальні за підготовку питань на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

V. Порядок проведення засідань колегії

1. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків начальника управління.

2. Засідання колегії проводиться, якщо на ньому присутні не менше, ніж половина від загальної кількості членів колегії.

3. Члени колегії беруть участь у її засіданнях особисто. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

4. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджується членами колегії шляхом голосування.

5. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються. Особи, запрошені на засідання для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

6. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

7. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

8. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні колегії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

За рішенням головуючого може застосовуватись процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

9. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади, приймається спільне рішення.

10. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки та звукозапису.

11. Після засідання колегії відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи доопрацьовує протягом 10 днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує з членами колегії, іншими особами і подає на затвердження голові колегії.

12. Рішення колегії реалізуються шляхом видання наказів начальника управління. Рішення колегії з організаційних, процедурних та контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

13. Засідання колегії оформляються протоколом, який підписується головуючим  на  засіданні та секретарем колегії.

14. Рішення колегії доводяться до членів колегії, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

15. Стенографування (технічний запис) засідань колегії здійснюється відділом економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

16. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється відділом господарського забезпечення, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, ведення питань персоналу та діловодства.

17. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у відділі економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

VІ. Контроль за виконанням рішень колегії

1. Безпосереднє виконання прийнятих рішень колегії, затверджених наказами управління, покладається на керівників структурних підрозділів управління, відповідальних за підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях колегії.

Координацію та контроль здійснюють заступники начальника управління згідно з розподілом обов’язків.

2. Зазначені у рішеннях посадові особи у встановлені терміни організовують виконання завдань та подання відповідної інформації відділу економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

3. Відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи подає узагальнену інформацію про виконання прийнятих рішень колегії, що затверджені наказами управління, на розгляд начальнику управління (голові колегії).

4. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

Секретар колегії                                                                                       М. Аврам

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Начальник управління

Зразок запиту про виділення коштів з обласного фонду ОНПС

Відеогалерея


Календар новин

« червня 2022 »
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Лічильник гостей

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні5142
mod_vvisit_counterВчора12437
mod_vvisit_counterЦей тиждень5142
mod_vvisit_counterОстанній тиждень71592
mod_vvisit_counterЦього місяця273985
mod_vvisit_counterОстаній місяць310506
mod_vvisit_counterВсі дні15753191

Веб представництва