• Реєстрація

ПОЛОЖЕННЯ про відділ фінансового забезпечення, з питань персоналу та діловодства управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління екології

та природних ресурсів

Чернівецької обласної

державної адміністрації

05.11.2018 р. № 70

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ фінансового забезпечення, з питань персоналу та діловодства управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення визначає основні завдання, функції, права та відповідальність відділу фінансового забезпечення, з питань персоналу та діловодства управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – відділ), а також взаємовідносини з іншими структурними підрозділами управління;

1.2. Відділ є структурним підрозділом управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – управління);

1.3. Працівники відділу підпорядковується безпосередньо заступнику начальника управління – начальнику відділу фінансового забезпечення, з питань персоналу та діловодства;

1.4. У своїй роботі керується Конституцією України, актами законодавства, нормативними документами, що стосуються державної служби, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, діловодства,  актами Президента України, постановами Верховної Ради, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України,  нормативними документами інших органів виконавчої влади в межах своїх повноважень, розпорядженнями Чернівецької обласної державної адміністрації,  Положенням про управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації,  наказами начальника управління, цим Положенням;

1.5. Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посади наказом начальника управління в порядку, визначеному законодавством про державну службу;

1.6. Зміни до даного Положення можуть вноситися при зміні організаційної структури управління  за ініціативою начальника управління, а також з метою приведення Положення у відповідність до чинного законодавства.

2. ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Основні функції відділу:

2.1.1. Розробка наказу про облікову політику управління, внесення змін до обраної облікової політики, внесення пропозицій щодо вибору форми бухгалтерського обліку виходячи зі структури й особливостей діяльності управління;

2.1.2. Організація бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей, малоцінних і швидкозношуваних предметів та основних засобів, матеріалів, палива, коштів та інших товарно-матеріальних цінностей управління, виконання кошторисів витрат згідно з вимогами законодавства та національних стандартів;

2.1.3. Своєчасне проведення інвентаризації, переоцінки та індексації основних засобів і матеріальних цінностей, інвентаризації грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

2.1.4. Здійснення нарахувань амортизації на основні засоби;

2.1.5. Формування та своєчасне надання повної достовірної бухгалтерської інформації про діяльність управління, його майновий стан і необхідні витрати;

2.1.6. Складання податкової, фінансової та статистичної звітності на основі достовірних даних первинних документів, відповідних бухгалтерських записів та своєчасне подання її відповідним органам;

2.1.7. Своєчасне нарахування та перерахування податків, внесків та інших обов’язкових платежів до відповідних фондів;

2.1.8. Розробка форм документів внутрішньо бухгалтерської звітності;

2.1.9. Забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової та касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, втрат, заборгованості та інших коштів, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів, здійснення матеріально-технічного, господарського забезпечення діяльності управління;

2.1.10. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

2.1.11. Забезпечення збереження документів, оформлення і здачі їх у встановленому порядку до архіву;

2.1.12. Погашення у встановлений термін заборгованості банкам по кредитах;

2.1.13. Участь у проведенні економічного аналізу фінансово-господарської діяльності управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації за даними бухгалтерського обліку та звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат;

2.1.14. Надання даних, необхідних для економічного планування, прогнозування й аналізу, баланс й оперативні зведені звіти про доходи і витрати, про використання коштів. Розрахунки із заробітної плати. Дані про облік державного майна, зобов’язань, господарських операцій та товарно-матеріальних цінностей;

2.1.15. Складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій, внутрішніх робіт (послуг);

2.1.16. Підготовлення проектів договорів та інших господарсько-правових угод, пов’язаних з виконанням покладених на відділ обов’язків, з наступним їх укладенням в установленому законодавством порядку;

2.1.17. Організація роботи з технічного обслуговування принтерів, копірів та іншої розмножувальної техніки, що знаходиться у структурних підрозділах управління;

2.1.18. Надання методичної допомоги працівникам управління з питань бухгалтерського обліку, контролю та звітності, державної служби, кадрової роботи та діловодства;

2.1.19. Забезпечення реалізації державної політики з питань управління персоналом в управлінні;

2.1.20. Організація  роботи щодо розробки структури управління;

2.1.21. Розроблення і участь у розробленні проектів наказів начальника управління, що стосуються питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, управління персоналом, трудових відносин та державної служби, діловодства;

2.1.22. Контроль за розробленням посадових інструкцій державних службовців управління, які затверджує начальник управління, а також перегляд їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

2.1.23. Вивчення потреб в персоналі на вакантні посади в управлінні та внесення відповідних пропозицій начальнику управління;

2.1.24. Здійснення заходів  щодо організації конкурсного відбору;

2.1.25. Разом з керівниками структурних підрозділів розроблення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій “Б” і “В”;

2.1.26. За дорученням начальника управління перевіряти дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в управлінні;

2.1.27. Разом з іншими структурними підрозділами управління:

- організовувати роботу з розроблення положень про структурні підрозділи;

- опрацювання штатного розпису управління;

2.1.28. Організація роботи щодо проходження практики студентів;

2.1.29. Здійснення планування професійного навчання державних службовців управління;

2.1.30. Узагальнення потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і внесення відповідних пропозицій начальнику управління;

2.1.31. Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань;

2.1.32. Аналіз кількісного та якісного складу державних службовців;

2.1.33. Обчислення стажу роботи та державної служби;

2.1.34. Розгляд пропозицій та підготовка документів щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, ведення відповідного обліку;

2.1.35. Організація складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформлення документів про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

2.1.36. Ознайомлення державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку управління, посадовими інструкціями та іншими документами з проставлянням ними підписів та дати ознайомлення;

2.1.37. За потреби оформлення і видача державному службовцю службового посвідчення;

2.1.38. Забезпечення підготовки матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу управління;

2.1.39. Формування графіку відпусток персоналу державного органу, підготовка проектів актів щодо надання відпусток персоналу, контроль їх подання та ведення обліку;

2.1.40. Здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників управління;

2.1.41. Оформлення і видача довідки з місця роботи працівника;

2.1.42. Опрацювання листків тимчасової непрацездатності;

2.1.43. Підготовка  клопотання про відрядження керівного складу та наказів про відрядження працівників управління;

2.1.44. Підготовка у межах компетенції документів щодо призначення пенсій персоналу управління;

2.1.45. Забезпечення видачі у встановленому порядку звільненій особі копії наказу про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

2.1.46. Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в управлінні;

2.1.47. Забезпечення організації проведення перевірки достовірності щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, підготовка  довідки про її результати;

2.1.48. Здійснення обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в управлінні;

2.1.49. Організація роботи з ведення діловодства, з документами з грифом “Для службового користування”.

2.1.50. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

2.1.51.Забезпечення захисту персональних даних;

2.1.52. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

2.1.53. Забезпечення ведення діловодства у відділі та управлінні;

2.1.54. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

2.1.55. Надання у встановленому порядку та визначені строки публічної інформації, яка відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” є публічною, крім інформації з обмеженим доступом;

2.1.56. Проведення інструктажу з техніки безпеки згідно з чинним законодавством України для працівників управління;

2.1.57. Виконує інші доручення керівництва управління щодо забезпечення умов його ефективної діяльності;

2.1.58. Організовує роботу канцелярії;

2.1.59. Забезпечує ведення діловодства із зверненнями громадян (ведення журналу обліку особистого прийому громадян; формування справ за зверненнями громадян; контроль за дотриманням строку розгляду звернень громадян);

2.1.60. Розробляє інструкцію з діловодства та зведену номенклатуру справ і вносить зміни до них;

2.1.61. Проводить підготовку попереднього розгляду документів, реєстрацію вхідної, вихідної кореспонденції;

2.1.62. Забезпечує ведення табельного обліку;

2.1.63. Забезпечує контроль, облік, збереження та узагальнення документів з визначеним терміном виконання;

2.1.64. Реєструє та доводить до відома посадових осіб накази з основної діяльності (відповідальність за друк, зміст, правильну підготовку та оформлення службових документів покладається на керівників структурних підрозділів управління.

2.2. Відділ  здійснює контроль за:

2.2.1. Правильним і своєчасним оформленням приймання та використання матеріалів, палива, товарів та інших цінностей;

2.2.2. Стягненням у встановлений термін дебіторської та погашенням кредиторської заборгованості, дотриманням платіжної дисципліни;

2.2.3. Правильністю витрачання фонду оплати праці, дотриманням встановлених посадових окладів, суворим дотриманням штатної, фінансової та касової дисципліни;

2.2.4. Списанням нестач, втрат, дебіторської заборгованості й інших коштів;

2.2.5. Дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків та зобов’язань;

2.2.6. Здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років;

2.2.7. Контроль за дотриманням техніки безпеки і протипожежних правил, раціональним використанням і збереженням матеріальних цінностей (стільці, столи, шафи, телефонні апарати, розмножувальна та комп’ютерна техніка тощо).

3. ПРАВА

Відділ має право:

3.1. Вимагати від усіх підрозділів управління дотримання порядку оформлення операцій та надання необхідних документів і відомостей;

3.2. Вимагати від керівників структурних підрозділів управління й окремих працівників вживання заходів, спрямованих на підвищення ефективності та раціонального використання державних коштів управління, забезпечення збереження державної власності, забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку, зокрема:

- перегляду лімітів витрат на енергоносії, телефонні розмови, раціональне використання електроенергії, газу, води та інших норм;

- проведення заходів щодо поліпшення контролю за правильністю застосування норм і нормативів, організації достовірного первинного обліку;

3.3. Перевіряти у структурних підрозділах управління дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, збереження і витрати коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей;

3.4. Вносити пропозиції керівництву управління про залучення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб управління за результатами перевірок;

3.5. Не приймати до виконання й оформлення документи за операціями, що суперечать законодавству та встановленому порядку прийому, збереження і витрати коштів, товарно-матеріальних цінностей, а також без відповідного розпорядження начальника управління;

3.6. Вести листування з питань, що входять до компетенції відділу;

3.7. Виступати у встановленому порядку від імені управління з питань, що відносяться до компетенції відділу, у взаєминах з податковими, фінансовими органами, органами державних фондів, банками, кредитними установами, іншими державними установами, організаціями, з дебіторами та кредиторами, а також іншими підприємствами;

3.8. За узгодженням з начальником управління залучати працівників і фахівців у галузі бухгалтерського обліку та фінансової звітності для консультацій, підготовки висновків, рекомендації і пропозицій;

3.9. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів  місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

3.10. Вимагати та одержувати від структурних підрозділів управління матеріали, необхідні для здійснення діяльності  відділу;

3.11. Надавати роз'яснення і рекомендації з питань, що входять до компетенції відділу;

3.12. Проводити і брати участь у конференціях, нарадах, семінарах з питань, що входять до компетенції відділу.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій, покладених на відділ, несе заступник начальника управління – начальник відділу фінансового забезпечення, з питань персоналу та діловодства;

4.2. Відповідальність працівників відділу встановлюється посадовими інструкціями.

В.о начальника управління екології

та природних ресурсів

Чернівецької обласної

державної адміністрації                                                                 М. АВРАМ

 

Заступник начальника  управління –

начальник відділу фінансового

забезпечення, з питань персоналу

та діловодства                                                                               А. САВЧУК

 

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Начальник управління

Зразок запиту про виділення коштів з обласного фонду ОНПС

Відеогалерея


Календар новин

« лютого 2020 »
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Лічильник гостей

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні3210
mod_vvisit_counterВчора8678
mod_vvisit_counterЦей тиждень33073
mod_vvisit_counterОстанній тиждень58063
mod_vvisit_counterЦього місяця226320
mod_vvisit_counterОстаній місяць234143
mod_vvisit_counterВсі дні8427158

Веб представництва