• Реєстрація

ПОЛОЖЕННЯ про відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління екології
та природних ресурсів
Чернівецької обласної
державної адміністрації
05 липня 2018р.  № 41
(Із змінами, внесеними згідно з
наказом від 01.10.2018р. № 60)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

I. Загальні положення

1.1. Це положення визначає основні завдання та обов’язки, права та відповідальність відділу економіки, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи (далі – відділ), а також взаємовідносини з іншими підрозділами управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – управління).

1.2. Відділ є  структурним підрозділом управління екології  та природних ресурсів обласної державної адміністрації.

1.3. Відділ очолює заступник начальника управління – начальник відділу, який також безпосередньо спрямовує та координує роботу відділу.

Заступник начальника управління – начальник відділу призначається на посаду (звільняється з посади) наказом начальника управління за погодженням голови обласної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу та підпорядковується начальнику управління.

1.4. Відділ забезпечує реалізацію економічного механізму охорони навколишнього природного середовища, здійснює інформаційно-організаційне забезпечення діяльності управління, реалізовує завдання з розвитку природно-заповідного фонду області.

1.5. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом начальника управління у порядку, визначеному законодавством  про державну службу.

1.6. На час відсутності заступника начальника управління - начальника відділу (відпустки, лікарняного) його функції виконує заступник начальника відділу.

1.7. Відділ комплектується спеціалістами, що здобули повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (молодший бакалавр, бакалавр, магістр).

1.8. Розподіл обов’язків між працівниками відділу здійснює заступник начальника управління - начальник відділу згідно посадових інструкцій.

1.9.  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, кодексами та законами  України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів України, іншими нормативно-правовими актами вищих органів влади, розпорядженнями обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, наказами начальника управління, а також цим Положенням, що розроблено на підставі Положення про управління.

1.10. Посадові інструкції та Положення про відділ з урахуванням розподілу обов’язків розробляє заступник начальника управління - начальник відділу.

1.11. Працівники відділу керуються цим Положенням при виконанні своїх службових обов’язків.

II. Завдання та обов'язки

Основними завданнями та обов'язками відділу є:

В економічному напрямку

2.1.1. Збір та узагальнення даних про надходження коштів до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та визначення прогнозних даних щодо їх надходження.

2.1.2. Підготовка пропозицій до проекту бюджету області, відбір та опрацювання запитів, розробка проектів рішень, розпоряджень щодо фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

2.1.3. Відбір, опрацювання та подання запитів до Міністерства екології та природних ресурсів України на фінансування природоохоронних заходів із Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.

2.1.4. Організація виконання Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області та інших програм, які мають відношення до охорони довкілля. Підготовка та подання в органи влади інформацій та пропозицій щодо вдосконалення цієї роботи;

2.1.5. Внесення пропозицій економічного характеру до екологічних розділів Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області, проектів регіональних та державних програм, що розробляються (за вимогою).

2.1.6. Участь у розробці проектів нормативно-правових актів, державних та місцевих програм з охорони навколишнього природного середовища.

2.1.7. Реалізація чинних законодавчих нормативно-правових та нормативно-технічних актів в галузі економіки природокористування.

2.1.8. Проведення передінвестиційних досліджень.

2.1.9. Визначення і дослідження внутрішніх і зовнішніх джерел інвестицій.

2.1.10. Розроблення концепції інвестиційної політики управління на основі фінансових та інших показників екологічної галузі, інвестиційно-сприятливої ситуації.

2.1.11. Визначення потреби в ресурсах для проведення інвестиційної політики на підставі Стратегії розвитку Чернівецької області в частині вирішення екологічних питань.

2.1.12. Здійснення збору даних, необхідних для обліку при обґрунтуванні інвестиційної політики екологічної галузі.

2.1.13. Розроблення інвестиційних проектів.

2.1.14. Здійснення оцінки:

- ефективності інвестиційних проектів;

- суспільної (соціально-економічної) ефективності проектів;

- можливих ризиків, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів способів їх захисту.

2.1.15. Розроблення планів реалізації інвестиційних проектів.

2.1.16. Представлення планів інвестиційних проектів начальнику управління.

2.1.17. Інформування центральних органів виконавчої влади (їх територіальних органів), місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - суб'єктів інвестиційної діяльності з екологічних питань.

В інформаційно-організаційному напрямку

Зв’язки з громадськістю

2.1.18. Організаційне забезпечення діяльності громадської ради при управлінні.

2.1.19. Участь в заходах, що проводяться громадськими екологічними організаціями.

2.1.20. Організаційне та методичне забезпечення діяльності громадських екологічних приймалень.

2.1.21. Забезпечення роботи громадської приймальні (Оргуського центру) управління.

Еколого-просвітницька робота та екологічна освіта

2.1.22. Участь в організації і проведенні круглих столів, семінарів та конференцій з  природоохоронних питань.

2.1.23. Сприяння екологічній освіті та екологічному вихованню громадян,учнівської та студентської молоді.

2.1.24. Сприяння діяльності екологічних об'єднань громадян, рухів тощо, прийняття участі у проведенні та організації природоохоронних акцій.

Інформування про екологічну ситуацію та природоохоронну діяльність

2.1.25. Співпраця в редакційно-видавничій діяльності з питань охорони навколишнього природного середовища.

2.1.26. Підготовка та подання щомісячних, квартальних, річних та інших звітів та інформацій за вимогою Мінекоресурсів, апарату обласної державної адміністрації та обласної ради, правоохоронних та інших органів.

2.1.27. Моніторинг стану навколишнього природного середовища Чернівецької області.

2.1.28. Організація збору звітів, довідок та інформацій природоохоронного характеру з відповідних управлінь, установ і організацій та підготовка щорічних Екологічного паспорта області та Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища.

2.1.29. Співпраця із засобами масової інформації, підготовка та надання матеріалів для публікації в пресі, виступів на радіо і телебаченні. Участь в підготовці та систематичному поповненню матеріалів веб-сайтів управління, облдержадміністрації.

Організаційна діяльність

2.1.30. Організація проведення колегій управління.

2.1.31. Організація проведення нарад керівництвом управління, підготовка протоколів доручень за їх результатами.

2.1.32. Здійснення окремих доручень начальника управління з інших питань діяльності управління організаційного характеру.

В природно-заповідній справі

2.1.33. Погодження планів санітарно-оздоровчих заходів на території об’єктів природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ).

2.1.34. Здійснення заходів у сфері регулювання використання та відтворення лісів, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екомережі, ведення Червоної та Зеленої книг України.

2.1.35. Погодження лімітів на використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів.

2.1.36.  Здійснення заходів у сфері розвитку заповідної справи, охорони і використання територій та об’єктів ПЗФ.

2.1.37. Надання пропозицій до проектів реконструкції об’єктів озеленення, участь в обстеженні зелених насаджень на території об’єктів ПЗФ.

2.1.38. Надання пропозицій щодо використання земельних ділянок на територіях ПЗФ.

2.1.39. Погодження лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів ПЗФ загальнодержавного значення та надання погоджень щодо спеціального використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів ПЗФ місцевого значення.

2.1.40. Внесення пропозицій облдержадміністрації щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

2.1.41. Видача дозволів на селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

2.1.42. Внесення пропозицій відповідним органам місцевого самоврядування щодо створення нових та функціонування існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

2.1.43.Реалізація державної політики у галузі охорони, використання відтворення тваринного і рослинного світу.

2.1.44. Відповідно до законодавства видача дозволів на використання природних ресурсів в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення на підставі лімітів, затверджених Мінприроди.

III. Права

Відділ має право:

3.1. Одержувати в установленому порядку від органів влади та місцевого самоврядування інформацію з питань, що належать до компетенції відділу.

3.2. Залучати в установленому порядку фахівців, науковців, спеціалізовані організації для здійснення повноважень, що потребують такого залучення, в межах компетенції відділу.

3.3. Надавати роз’яснення і рекомендації з питань, що входять до компетенції відділу.

3.4. Проводити і брати участь у конференціях, нарадах, семінарах з питань, що входять до компетенції відділу.

3.5. В процесі виконання покладених на відділ завдань взаємодіяти з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, організаціями, установами, підприємствами та об'єднаннями громадян в частині реалізації державної екологічної політики на місцях.

3.6. Вносити пропозиції начальнику управління щодо вдосконалення роботи відділу та управління.

3.7. Має інші права у відповідності до чинного законодавства.

IV. Відповідальність

Заступник начальника управління - начальник відділу та працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання обов’язків відповідно до розподілу функціональних повноважень, зазначених у посадових інструкціях, а також за:

4.1. Невідповідність чинному законодавству підготовлених документів.

4.2. Надання недостовірної інформації.

4.3. Незабезпечення чи неналежне забезпечення начальника управління інформацією з питань роботи відділу.

4.4. Несвоєчасне, а також неякісне виконання наказів і доручень начальника управління.

4.5. Недотримання трудового розпорядку.

4.6. Невиконання вимог правил з охорони праці, електро- та пожежної безпеки.

V. Взаємовідносини

5.1. Відділ входить до складу управління.

5.2. Надає необхідну інформацію іншим підрозділам управління.

5.3. Одержує необхідну інформацію від інших підрозділів управління.

5.4. Залучає та залучається іншими підрозділами управління в роботі окремих комісій та підготовці документації та окремих доручень начальника управління.

5.5. Управління створює необхідні умови для роботи та підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує приміщенням, телефонним зв'язком, оргтехнікою, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, засобами та матеріалами для виконання функціональних обов'язків, необхідними законодавчими, нормативними та довідковими матеріалами з питань економіки природокористування, інформаційно-організаційного забезпечення та природно-заповідної справи.

Заступник начальника управління -

начальник відділу економіки,

інформаційно-організаційного

забезпечення та природно-

заповідної справи                                                                            М. АВРАМ


ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління екології та

природних ресурсів Чернівецької

обласної державної адміністрації                                              М. БІЛОКОНЬ

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Начальник управління

Зразок запиту про виділення коштів з обласного фонду ОНПС

Відеогалерея


Календар новин

« лютого 2020 »
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Лічильник гостей

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні3576
mod_vvisit_counterВчора8678
mod_vvisit_counterЦей тиждень33439
mod_vvisit_counterОстанній тиждень58063
mod_vvisit_counterЦього місяця226686
mod_vvisit_counterОстаній місяць234143
mod_vvisit_counterВсі дні8427524

Веб представництва