• Реєстрація

ПОЛОЖЕННЯ про Громадську Раду при управлінні екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську Раду при управлінні екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська Рада при управлінні екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (далі по тексту – Громадська рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі Інститутів громадянського суспільства в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (далі по тексту - управління), налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері екології.

1.2. Завданнями Громадської Ради є:

- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

- сприяння громадськості та управління у процесі прийняття рішень в сфері охорони довкілля та участі у їх виконанні;

- об’єднання зусиль управління та громадських організацій природоохоронного спрямування у справі збереження та відтворення природних ресурсів і довкілля в цілому;

- пошук і впровадження дієвого механізму взаємодії громадських екологічних організацій і органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування у розв’язанні екологічних проблем;

- оперативне реагування на надзвичайні ситуації з метою вироблення спільних підходів до їх розв’язання та залучення до цієї справи громадськості;

- взаємне інформування про діяльність управління та екологічних громадських організацій.

1.3. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та чинним законодавством України, а також цим Положенням.

1.4. Громадська рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

1.5. Проект Положення про Громадську раду, зміни до нього погоджується з управлінням та схвалюється на засіданні Громадської ради.

ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) подає до управління та інших органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування узагальнені запити та пропозиції з найбільш важливих з точки зору громадських екологічних організацій питань, що стосуються охорони навколишнього природного середовища;

2) організовує обговорення з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування питань реалізації державної екологічної політики та залучення громадськості до виконання здійснюваних природоохоронних заходів в регіоні, забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства;

3) вивчає та розробляє пропозиції щодо створення, будівництва та удосконалення об’єктів природоохоронної інфраструктури;

4) сприяє доведенню до громадськості (через громадські екологічні організації) інформації щодо рішень і дій управління та інших державних управлінь і організацій з питань охорони довкілля.

5) бере участь у створенні Громадських екологічних приймалень в районах і м. Чернівці та сприянні їх роботі.

6) здійснює громадський контроль за виконанням управлінням пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

7) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті управління та в інший прийнятний спосіб, готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність;

8) збирає, обговорює інформацію та подає пропозиції з прийнятих рішень управління щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення у сфері природоохоронної діяльності;

10) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань;

11) співпрацює з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями природоохоронного спрямування;

12) разом з управлінням організує проведення спільних екологічних заходів, операцій, акцій, місячників, конференцій, семінарів-нарад з активом громадських екологічних організацій, інших установ та громадських активістів, громадських експертиз ы обговорень;

13) самостійно визначає форму і методи своєї дыяльності у контексті цього Положення.

ІІІ. ПРАВА ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, експертні та робочі групи тощо);

2) залучати до роботи Громадської ради працівників управління, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати та проводити семінари, конференції, засідання «за круглим столом», курси підвищення кваліфікації та інші комунікативні заходи;

4) подавати запити до посадових осіб управління і інших установ та отримувати в установленому порядку від управління, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання інформацію, необхідну для забезпечення своєї діяльності;

5) отримувати в установленому порядку від управління проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, та іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

6) брати участь у розробці цільових програм, проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання діяльності Мінекоресурсів України, обласної та районних держадміністрацій;

7) взаємодіяти із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими громадськими радами при органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами;

8) доповідати на засіданнях колегій управління про рішення Громадської ради, обов’язкові до розгляду;

9) за погодженням управління та його структурних підрозділів направляти представників Громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях тощо), що проводяться управлінням та його структурними підрозділами;

10) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

11) голова громадської ради входить до складу Колегії управління (за згодою).

ІV. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

4.1. До складу Громадської ради при управлінні можуть бути обрані представники громадських екологоспрямованих організацій, органів самоорганізації населення обласного та регіонального рівнів, засобів мас-медіа, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – Інститути громадянського суспільства).

4.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради.

4.3. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного Інституту громадянського суспільства. Гранична кількість членів Громадської ради визначається учасниками установчих зборів.

4.4. У термін, що не перевищує 60 календарних днів до закінчення терміну повноважень Громадської ради, нею утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради. До складу ініціативної групи входять представники управління та Інститутів громадянського суспільства, у тому числі раніш не представлені в складі Громадської ради.

4.5. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення наступних установчих зборів управління в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

4.6. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі із зазначенням мети і завдань членства, підписана уповноваженою особою керівного органу Інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:

- рішення керівника Інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою;

- біографічна довідка делегованого представника Інституту громадянського суспільства із зазначенням досвіду у сфері екологічної діяльності;

- копії документів, що підтверджують легалізацію Інституту громадянського суспільства;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років до моменту проведення установчих зборів.

4.7. За 30 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у термін не пізніше трьох днів до дати установчих зборів оприлюднює відомості про цих кандидатів на офіційному веб-сайті управління. У разі зміни місця проведення установчих зборів, управління повідомляє про це не пізніше як за 3 робочі дні на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

4.8. Процедура проведення установчих зборів визначається регламентом установчих зборів, який, зокрема, містить:

 • процедуру визначення і реєстрації учасників установчих зборів;
 • процедуру проведення голосування по обранню лічильної комісії, головуючого (робочої президії), секретаря (секретаріату) та інших робочих органів установчих зборів;
 • процедуру прийняття та рекомендований склад питань порядку денного;
 • порядок визначення кількісного складу Громадської ради;
 • порядок обрання членів Громадської ради, у тому числі визначення форми голосування, процедуру голосування та підбиття його підсумків;
 • процедуру організації повторного голосування в разі наявності рівної кількості голосів за кількох кандидатів (якщо їх кількість перевищує граничну чисельність кількісного складу Ради);
 • процедуру оголошення результатів виборів;
 • визначення установчими зборами дати першого засідання новообраної Громадської ради;
 • порядок обрання уповноважених осіб, відповідальних за підготовку першого засідання новообраної Громадської ради тощо.

4.9. Проект регламенту установчих зборів розробляється ініціативною групою та ухвалюється установчими зборами.

4.10. За підсумками установчих зборів їх секретар оформляє протокол, який підписує разом із головуючим та у тижневий термін від дня установчих зборів передає управлінню для погодження складу новообраної Громадської ради. Термін узгодження складу новообраної Громадської ради управлінням не повинен перевищувати один тиждень з моменту подання протоколу.

4.11. Протокол установчих зборів з відомостями про склад новообраної Громадської Ради при управлінні протягом тижня оприлюднюється на офіційному веб-сайті управління та в інший прийнятний спосіб.

4.12. На підставі протоколу установчих зборів управління погоджує склад Громадської Ради. Після затвердження нового складу діяльність Громадської Ради попереднього скликання припиняється.

4.13. Строк повноважень складу Громадської ради при управлінні – два роки.

4.14. Прийняття нових членів до складу Громадської ради (в межах граничної кількості її членів) вирішується виключно Громадською радою на найближчому засіданні з урахуванням вимог, зазначених в п. 4.6., а також потенційних проблем, зазначених в п. 5.6.7. цього Положення.

V. ПОВНОВАЖЕННЯ І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА

5.1. Члени Громадської ради мають право:

брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції;

брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є;

інформувати Громадську раду про свою діяльність;

пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;

бути членом постійних комісії (не більше двох одночасно), експертних груп та інших робочих органів Громадської ради;

ініціювати залучення фахівців відповідних галузей як експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що вноситься до протоколу засідання Громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.

5.2. Члени Громадської ради зобов’язані:

- брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є;

- сприяти впровадженню в життя ухвалених Громадською радою рішень за допомогою організацій, які вони представляють;

- узгоджувати із Громадською радою свої дії, які виконуються від імені Громадської ради, та отримувати від Громадської ради повноваження на виконання зазначених дій;

- інформувати членів своїх організацій про роботу Громадської ради.

5.3. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради або її робочого органу, член Громадської ради або її робочого органу може письмово або у інший доказовий спосіб волевиявлення викласти власну думку, яка оголошується на засіданні комісії та долучається до протоколу засідання.

5.4. Делегування права голосу члена Громадської ради іншим членам Громадської ради допускається за умови надсилання письмового доручення, засвідченого Інститутом громадянського суспільства, інтереси якого представляються, в установленому законодавством порядку, або у інший доказовий спосіб волевиявлення, на адресу секретаря Громадської ради особисто, поштою або на електронну адресу.

5.5. Члени Громадської ради або її робочого органу не можуть виступати від імені Громадської ради або цього органу, не отримавши на це відповідних письмових повноважень.

5.6. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

5.6.1. Подання членом Громадської ради відповідної заяви на черговому засіданні;

5.6.2. Систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше двох разів поспіль без попередження про причини своєї відсутності голови чи секретаря та непередачі ним права голосу);

5.6.3. Письмового повідомлення керівника Інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у Громадській раді;

5.6.4. Скасування державної реєстрації Інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

5.6.5. Невиконання розпоряджень норм даного Положення та рішень Громадської Ради;

5.6.6. Неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним;

5.6.7. Порушення етичних правил, нанесення шкоди престижу і дискредитації Громадської ради.

5.7. У разі припинення членства у Громадській раді будь-кого з її членів кворум ради розраховується від кількості дійсних членів, що залишилися.

5.8. У разі неможливості виконання своїх обов’язків головою, заступником, керівником постійної комісії, питання вирішується на найближчому засіданні Громадської ради.

VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1. На першому засіданні Громадської ради обираються її керівні органи - голова, заступник голови та секретар Громадської ради; визначається структура Громадської ради.

6.2. Голова Громадської ради обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову особу управління або іншого органу державної влади.

6.3. Голова Громадської ради:

 • організовує діяльність Громадської ради;
 • скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
 • підписує документи від імені Громадської ради;
 • звітує про роботу Громадської ради;
 • представляє раду у відносинах з управлінням, іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації;

6.4. Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні Громадської ради, так і за рішенням Громадської ради при виникненні інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати головою свої обов’язки (набрання законної сили звинувачувального вироку щодо нього, припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний, висловлення недовіри членами Громадської ради). До свого переобрання голова Громадської ради виконує покладені на нього обов’язки.

6.5. Питання про дострокове переобрання голови Громадської ради може бути винесено на розгляд ради з ініціативи 1/2 її дійсних членів. У цьому разі голова Громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин дійсних членів Громадської ради.

6.6. Заступник голови Громадської ради обирається на засіданні з урахуванням пропозицій голови Громадської ради. Заступник виконує функції, покладені на нього Громадською радою та розпорядженнями голови ради.

6.7. Заступник голови Громадської ради:

 • забезпечує виконання закріплених за ним напрямків роботи Громадської ради;
 • здійснює організаційно-методичну підтримку роботи відповідних комісій (комітетів, секцій, робочих груп) Громадської ради;
 • розглядає, за дорученням голови Громадської ради, питання, що належать до її компетенції;
 • вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів Громадської ради;
 • організовує вивчення та дослідження громадської думки;
 • виконує інші функції відповідно до покладених на Громадську раду завдань;
 • виконує повноваження голови Громадської ради у разі його відсутності або неможливості виконувати ним свої обов’язки.

6.8. За виняткових обставин Громадська рада може покласти тимчасове виконання функцій голови Громадської ради на одного з її членів із одночасним визначенням переліку повноважень, віднесених до його компетенції.

6.9. Секретар Громадської ради обирається з числа делегованих до ради представницьких працівників управління. Секретар Громадської ради, відповідно до покладених на нього завдань:

 • згідно з затвердженим планом роботи забезпечує підготовку порядку денного засідань Громадської ради з урахуванням пропозицій її членів;
 • забезпечує ведення протоколів засідання Громадської ради і у триденний строк подає їх на підпис голові Громадської ради;
 • контролює підготовку питань на засідання Громадської ради відповідно до проекту порядку денного;
 • забезпечує оприлюднення рішень Громадської ради та направлення їх на адресу управління;
 • забезпечує контроль за виконанням рішень Громадської ради;
 • опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення кадрових питань, зокрема щодо припинення членства у Громадській раді;
 • за погодженням з головою Громадської ради залучає до виконання окремих робіт і завдань членів Громадської ради та інших осіб;
 • забезпечує інформування про діяльність Громадської ради, створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність Громадської ради, виконання її рішень;
 • забезпечує ведення діловодства у Громадській раді;
 • організовує особистий прийом та розгляд звернень громадян;
 • забезпечує взаємодію та листування Громадської ради з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
 • виконує інші функції для забезпечення здійснення Громадською радою своїх повноважень.

6.10. Громадська рада з метою виконання своїх статутних завдань та здійснення функцій формує план (основні напрямки) своєї діяльності на календарний рік, який затверджує на першому щорічному засіданні Громадської ради з урахуванням пропозицій управління та Інститутів громадянського суспільства.

6.11. Для об’єднання управлінських можливостей Інститутів громадянського суспільства і фахівців відповідної кваліфікації та підвищення на цій основі професійного рівня виконання Громадською радою своїх завдань, вона може створювати постійні комісії з числа членів Громадської ради та за участю інших спеціально запрошених осіб. Порядок формування, кількість та напрямки роботи комісій визначаються Громадською радою та оформлюються протоколом.

6.12. Постійні комісії попередньо розглядають питання, які плануються винести на розгляд Громадської ради. Кожен член Громадської ради може бути членом не більше ніж двох постійних комісій.

6.13. Засідання постійних комісій проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Громадської ради та у міру необхідності. Рішення постійних комісій приймаються більшістю від загальної чисельності їх членів і оформлюються протокольно. Залучені до складу постійних комісій особи, які не є членами Громадської ради, користуються на засіданнях комісій правом дорадчого голосу.

6.14. Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд Громадської ради, а також для здійснення громадської експертизи проектів актів та чинних актів органів влади, у складі Громадської ради можуть утворюватись робочі та експертні групи. Громадська рада обирає склад та голову робочої, експертної групи, визначає їх завдання. Робочі групи утворюються, зазвичай, на певний період часу як тимчасові.

6.15. Робочі та експертні групи, інші робочі органи Громадської ради проводять свою роботу колегіально у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю від загальної чисельності робочого органу та оформлюються протокольно. За рішенням Громадської ради її робочим органам може бути делеговано право на взаємодію із іншими спеціалізованими консультативно-дорадчими органами, що утворені як при управлінні чи його структурних підрозділах, так і при інших органах влади.

6.16. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи Громадської ради та у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися з ініціативи голови Громадської ради або однієї третини її членів.

6.17. Засідання Громадської ради є правочинним, якщо в ньому беруть участь не менше половини її членів.

6.18. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

6.19. Засідання Громадської ради веде її голова. За відсутності голови або за його дорученням на засіданні головує заступник голови.

6.20. У засіданнях Громадської ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники управління.

6.21. За запрошенням Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, науковці.

6.22. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.

6.23. Рішення, прийняті на засіданні Громадської ради, оформлюються протоколом, який підписуються головуючим на засіданні,  і подаються до управління у п’ятиденний строк.

6.24. Рішення управління, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у п’ятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті управління або засобів масової інформації. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

VII. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це Положення може бути доповнене чи змінене більшістю у 2/3 голосів з числа членів Громадської ради і відповідно погоджене управлінням.

 

СКЛАД

Громадської ради при управлінні екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації

 

Прізвище, ім’я та

по-батькові

Організація, посада

1

ТЕВТУЛЬ

Ярема Юрійович

Обласна екологічна організація "Аква-Бук", голова, професор, доктор хімічних наук

2

ЧОРНЕЙ

Ілля Ілліч

Буковинське товариство природодослідників, віце-президент, професор, доктор біологічних наук

3

КОРЖИК

Віталій Павлович

Чернівецька обласна організація Українського товариства охорони природи, голова, кандидат географічних наук

4

СКІЛЬСЬКИЙ

Ігор Васильович

Обласна громадська екологічна організація "Друзі парку", представник, кандидат біологічних наук

5

КУПРИЧ

Павло Павлович

Обласна організація «Чернівецький спелеоклуб Троглодит», Українська спелеологічна асоціація, президент

6

ДЕМЧЕНКО

Олег Вікторович

Чернівецьке обласне об'єднання "Чорнобильці Буковини", голова

7

ГОЛОВЧЕНКО

Людмила Юріївна

Обласне дитяче екологічне товариство "Паросток", голова

8

СІНЬКОВСЬКИЙ

Костянтин Володимирович

Громада рибалок Буковини, голова

9

МОРОЗОВА

Тетяна Василівна

Чернівецька обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги, голова

10

БІРКЛЄ

Олександр Олександрович

Громадська спілка "Народний порядок", голова

11

КАРМАЗЕНЮК

Ярослав Дмитрович

ГФ "Козацька обласна варта", голова

12

ГУЦУЛ

Олександр Миколайович

ГО "Козацька звитяга", голова

Начальник управління

Зразок запиту про виділення коштів з обласного фонду ОНПС

Відеогалерея


Календар новин

« травня 2019 »
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Лічильник гостей

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2490
mod_vvisit_counterВчора7058
mod_vvisit_counterЦей тиждень2490
mod_vvisit_counterОстанній тиждень35212
mod_vvisit_counterЦього місяця129729
mod_vvisit_counterОстаній місяць161009
mod_vvisit_counterВсі дні6504547

Веб представництва